เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เมืองเก่า ณ บริเวณโหย่งกาด ชุมชนป๊อกกาดเก่า ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน