เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เมืองเก่า ณ บริเวณโหย่งกาด ชุมชนป๊อกกาดเก่า ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com