เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปาริชาติ จันทราภัย อาจารย์โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาจารย์นิลเนตร วงค์สำราญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน ด้วยเทคนิค วิธีการ กระบวนการ รูปแบบที่หลากหลาย สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปสู่การเผยแพร่ขยายผล ต่อยอดในระดับสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ณ พิชชาพรเฮาส์ ตำบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน