สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปาริชาติ จันทราภัย อาจารย์โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาจารย์นิลเนตร วงค์สำราญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน ด้วยเทคนิค วิธีการ กระบวนการ รูปแบบที่หลากหลาย สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปสู่การเผยแพร่ขยายผล ต่อยอดในระดับสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ณ พิชชาพรเฮาส์ ตำบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com