ข่าวสารงานบุคคล

 

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ย้ายพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (25 มิ.ย.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลให้มาดำรงตำแหน่งครู สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (14 พ.ค.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง จ้างพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (21 เม.ย.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเฉพาะราย (20 ธ.ค.62)