การก่อตั้งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ttms

          เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับการยกฐานะจากตำบลจองคำ ตำบลม่วยต่อ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 สมัยนายกรัฐมนตรี พ.อ.พหลพลพยุหเสนา มาตรา 3 ให้จัดเขตชุมนุมชนในบรรดาตำบลอันเป็นที่ตั้งศาลาว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเขตที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 ขึ้นเป็นเมือง มีฐานะเป็นเทศบาลเมืองมีนามว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เดิมมีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรและได้มี พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2513

mmhs

           ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นรูปวัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยเจดีย์ 2 องค์ เจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย “ จองตองสู่” ในปีพ.ศ.2403 ส่วนเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย“ พญาสิงหนาทราชา” เจ้าผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก

 

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ชีวิตสังคมเมืองที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

        1. ด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองแหงการธํารงไวซึ่ง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปญญาทองถิ่น

        2.ด้านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐาน 

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอนเขมแข็ง ดวยคนสุขภาพแข็งแรง

        3.ด้านการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการที่ดี  

        เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน ควบคูกับการบริหารจัดการที่ดี

        4.ด้านการศึกษา  

        เสริมสรางใหทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอยางตอเนื่อง

        5.ด้านสิ่งแวดล้อม   

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองนาอยู สะอาด สวยงาม และปราศจากมลพิษ

        6.ด้านเศรษฐกิจ   

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอนเปนเมืองแหงการพึ่งตนเอง และดํารงอยูอยางมั่นคงยั่งยืนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

        7.ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองแหงความสุข ปลอดภัย