ชุมชนดอนเจดีย์

ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ผู้ที่เข้ามาก่อตั้งป๊อกดอนเจดีย์ครั้งแรกเป็นทั้งชาวไทใหญ่ ชาวไทยล้านนา และชาวจีนฮ่อ โดยชาวไทใหญ่ที่เข้ามาในระยะแรกเรียกตนเองว่า “ เข่ไตโหลง ” ซึ่ง “ เข่ ” เป็นภาษาไทใหญ่ แปลว่า “จีน” “ ไต ” หมายถึง ไทย “ โหลง ” หมายถึง ใหญ่ ดังนั้น “ เข่ไตโหลง ” หมายถึงชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากพม่าเป็นชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนชาวจีนฮ่อนั้นมาอาศัยอยู่ประมาณปี พ.ศ. 2480 จำนวน 2 ครอบครัว ซึ่งรายนามครอบครัวชาวไทใหญ่ที่มาก่อตั้งชุมชนในระยะเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน และครอบครัวชาวจีนฮ่อ