เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ทำความสะอาด งานตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาตลาดสด และมอบรางวัลการประกวดแผง/แท่นจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

58

59

60

61

62

63

64

65

66

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89