นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสภาวะความเป็นหนึ่งเดียวของภาคีเครือข่ายของเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้มีศักยภาพขีดความสามารถความเป็นผู้นำสมัยใหม่ ค้นหาสภาพปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างพลังความสามัคคี การสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำ และกิจกรรมช่วยกันคิด แก้ไข ปัญหาของเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา)

98

99

100

101