วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยในการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
4
5
6
7
8
9