ชุมชนหนองจองคำ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

ป๊อกหนองจองคำ

ประวัติความเป็นมา
ในอดีตบริเวณป๊อกหนองจองคำมีสภาพเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก และมีร่องน้ำแม่ฮ่องสอนไหลผ่านมีหนองน้ำที่กว้างขวาง และประกอบกับการมีวัดที่ชื่อว่าวัดจองคำ จึงทำให้บริเวณนี้ได้ชื่อว่า “ป๊อกหนองจองคำ” ในขณะนั้นชุมชนมีการปกครองโดยผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ต่อมาได้มีการแต่งตั้งชุมชนอย่างเป็นทางการได้มีการแต่งตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ดูแลและปกครองชุมชน
ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่อพยพมาจากรัฐฉานประเทศพม่า จากเมืองหมอกใหม่ เมืองนาย เมืองลายค่า และเมืองเชียงใหม่(สมัยเจ้ากาวีละ) ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมดประมาณ 600 คน และส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ และค้าขายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยชาวบ้านบางกลุ่มในชุมชนได้ผลิตสินค้าประเภทงานแกะสลักไม้เป็นรูปต่างๆ ได้แก่รูปช้าง กระเหรี่ยงคอยาว และรูปจตุคาม

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com