ชุมชนกลางเวียง

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

ชุมชนป๊อกกลางเวียง

 

ประวัติชุมชน

ชุมชนป๊อกกลางเวียงในอดีต ลักษณะบ้านเรือนสร้างด้วยไม้ ถือว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคหบดีหลายคน คหบดีเหล่านี้ชอบทำบุญโดยการสร้างวัดจึงได้สมญาว่า ป๊อกจองอุพะก่า (ผู้อุปถัมภ์วัด) คหบดีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าไม้กับประเทศพม่า ปัจจุบันได้มีผู้ย้ายมาจากจังหวัดต่างๆ มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในย่านนี้เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครสวรรค์ และจังหวัดอื่นๆ (เสงี่ยม สุดรัมย์ : 05/09/2550 ; บุญเลิศ วิรัตนาภรณ์ : 02 / 01 / 2551 )

  ผู้คนกลุ่มแรกที่มาตั้งชุมชนป๊อกกลาง เวียงคือชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากรัฐฉานประเทศพม่า จากเมืองแสนหวี เมืองหมอกใหม่ เมืองนาย เมืองลายค่า เมืองสีป๊อ ของรัฐฉานประเทศพม่าและเมืองเชียงใหม่ (สมัยพระเจ้ากาวิละ) เหตุที่แต่ละกลุ่มนี้อพยพมาจากบ้านเดิมเพราะต้องการขยายที่ทำมาหากินที่อุดม สมบูรณ์ และหนีภัยจากการสู้รบในประเทศพม่า บางส่วนของผู้คนที่อพยพมาจากประเทศพม่า ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในย่านชุมชนป๊อกกลางเวียง ปัจจุบันมีประธานชุมชนคือ นายเสงี่ยม สุดรัมย์ (สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 2545 : 45; นันทา วิรัตนาภรณ์: 10/10/2550)

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com