วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศนเทศบาลเมืองแมฮองสอน

กาวสูชีวิตสังคมเมืองที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ

        1. ด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองแหงการธํารงไวซึ่ง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปญญาทองถิ่น

        2.ด้านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐาน 

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอนเขมแข็ง ดวยคนสุขภาพแข็งแรง

        3.ด้านการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการที่ดี  

        เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน ควบคูกับการบริหารจัดการที่ดี

        4.ด้านการศึกษา  

        เสริมสรางใหทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอยางตอเนื่อง

        5.ด้านสิ่งแวดล้อม   

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองนาอยู สะอาด สวยงาม และปราศจากมลพิษ

        6.ด้านเศรษฐกิจ   

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอนเปนเมืองแหงการพึ่งตนเอง และดํารงอยูอยางมั่นคงยั่งยืนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

        7.ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองแหงความสุข ปลอดภัย

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com