ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565 (2 ก.พ.65)

ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564 (4 ม.ค.65)

 -ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ (28 ธ.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (2 ธ.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2564 (2 พ.ย.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดกรกฎาคม - กันยายน 2564 (1 ต.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2564 (1 ต.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (1 ก.ย.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (1 ส.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเมษายน - มิถุนายน 2564 (21 ก.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (1 ก.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (4 มิ.ย.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2564 (3 พ.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดมกราคม - มีนาคม 2564 (8 เม.ย.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2564 (1 เม.ย.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (1 มี.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564 (1 ก.พ.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดตุลาคม - ธันวาคม 2563 (4 ม.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563 (4 ม.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (1 ธ.ค.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2563 (2 พ.ย.63)

 - รายงานการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ  (30 ธ.ค.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง สำเนารายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดกรฎาคม - กันยายน 2563 (29 ต.ค.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2563 (5 ต.ค.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (3 ก.ย.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (5 ส.ค.63)

 - ประกาศสำเนารายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเมษายน - มิถุนายน 2563 (3 ก.ค.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (3 ก.ค.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (5 มิ.ย.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563 (5 พ.ค.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศสำเนารายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดมกราคม - มีนาคม 2563 (3 เม.ย.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 (3 เม.ย.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ -จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (5 มี.ค.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2563 (5 ก.พ.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดตุลาคม - ธันวาคม 2562 (2 ม.ค.63)

- ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562 (2 ม.ค.63)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (3 ธ.ค.62)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 (3 พ.ย.62)

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่4(พ.ศ.2560-2563) โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โดยผ่านระบบออนไลน์
126
 
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123 124
125
127