เวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในกรณีการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในกรณีการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะเพิ่มเติม ที่ดอยหิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชนภายในเขตตำบลผาบ่อง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชาคม ผลการประชาคมประชาชนเห็นด้วยกับการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะเพิ่ม โดยไม่มีผู้ใดแสดงการคัดค้าน ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ วัดห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน