โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสัตว์เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2560

การรณรงค์โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสัตว์เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 21 - 28 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ชุมชนทั้ง 6 ชุมชน ภายในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน