การประชุม คณะกรรมการ ศูนย์บริการ คนพิการทั่วไป เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 / 2560

การประชุม คณะกรรมการ ศูนย์บริการ คนพิการทั่วไป เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน