เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้คนชราและผู้พิการ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560