ร่วมประชุมโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์

นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ โดยมี รศ.ดร.อานัฐ ตันโช อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างพื้นที่นำร่อง ต้นแบบการเลี้ยงใส้เดือนดินเพื่อจัดการขยะและวัสดุเหลือทิ้งโรงงานแปรรูปผลผลิตเกษตรและกากอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเทศบาล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560