เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง ประจำปี 2560

ทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะศรัทธาวัดพระนอน ชุมชนกาดเก่า จัดงานประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดให้มีการประกวดและแข่งขันบั้งไฟ ณ บริเวณสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ท่าโป่งแดง) อำเถอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2560