กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาลัยผู้สูงวัย ประจำภาคเรียนที่ 2

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 มีกิจกรรมนันทนาการ การประดิษฐ์ลูกประคบจากสมุนไพร และกิจกรรมอื่นๆ ณ บริเวณอาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน