ประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ และปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

การประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ และปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตร "ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามวิถี 9 ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล