กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นายวิโรจน์ วรรณรักษ์ เลขานุการนายกฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อสม.ชุมชนปางล้อ อสม.ชุมชนกลางเวียง ในการเปลี่ยนน้ำแจกัน และการล้างห้องน้ำ ภายในวัดปางล้อ วัดหัวเวียงและวัดดอนเจดีย์ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรคที่มาจากยุงลาย ซึ่งขณะนี้เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กำลังมียอดสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น ทางเทศบาลฯ จึงขอความร่วมมือทุกบ้าน ทุกครัวเรือน ให้กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายภายในบริเวณบ้านของท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์