พ่นละอองฝอย ยูแอลวี ติดรถยนต์ ไปตามถนนต่างๆ ในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการพ่นละอองฝอย ยูแอลวี ติดรถยนต์ ไปตามถนนต่างๆ ในเขตเทศบาล ชุมชนปางล้อ ชุมชนดอนเจดีย์ ชุมชนกาดเก่า ชุมชนกลางเวียง ชุมชนตะวันออก และชุมชนหนองจองคำ ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ทำการพ่นในช่วงเวลา 09.00 - 11.30 น. และเวลา 13.30 - 15.00 น.