กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ วนากมลรองนากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนตำบลจองคำ มีการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ใช้มาตรการ 5.ป.+1.ข. ปราบยุงลาย โดย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และชมรม อสม.ตำบลจองคำ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ชุมชนปางล้อ ณ วัดปางล้อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ชุมชนดอนเจดีย์ ณ ที่ทำการชุมชนดอนเจดีย์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ชุมชนกาดเก่า ณ ที่ทำการชุมชนกาดเก่า
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ชุมชนกลางเวียงและชุมชนตะวันออก ณ ศาลาศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก 
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ชุมชนหนองจองคำ ณ ที่ทำการชุมชนหนองจองคำ