กิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนตำบลจองคำ

กิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนตำบลจองคำ มีการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ใช้มาตรการ 5.ป.+1.ข. ปราบยุงลาย โดย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และชมรม อสม.ตำบลจองคำ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560