อบรมโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ เรื่อง เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ย

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการอบรมโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ เรื่อง เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ย มีการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน/การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน มีฝึกปฏิบัติการ สาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดินและการจัดการระบบ/ สาธิตการคัดแยกตัวไส้เดือนดิน/ สาธิตการใช้มูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินปลูกพืชเพาะกล้าพืช/ ปฏิบัติการเตรียมชุดเลี้ยงไส้เดือนดิน/ปฏิบัติการเตรียมพื้นเลี้ยงไส้เดือนดิน/ ปฏิบัติการเลี้ยงและดูแลไส้เดือนดิน โดยมีวิทยากรบรรยาย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้)(หัวหน้ากองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง) คุณไพบูลย์ โพธิ์ทอง(งานฝ่ายผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน