โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ส่วนผู้ประกอบการประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560 จึงได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560