กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนวันที่ 16 มิถุนายน 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 มีกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ ณ บริเวณอาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 16 มิถุนายน 2560