การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ภาคการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560

การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ภาคการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560 โดยสถานบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสวนหมอกคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน