เวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนตะวันออก ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนตะวันออก ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560