เวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนหนองจองคำ ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนหนองจองคำ ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ที่ทำการชุมชนหนองจองคำ