เวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนปางล้อ ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนปางล้อ ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ ที่ทำการชุมชนปางล้อ