เวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนดอนเจดีย์ ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนดอนเจดีย์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ที่ทำการชุมชนดอนเจดีย์