เวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนกาดเก่าประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนกาดเก่าประจำปี 2560 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ที่ทำการชุมชนกาดเก่า