เวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนกลางเวียง ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนกลางเวียง ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต