ประชุมรับรองสรุปผลข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560

ประชุมรับรองสรุปผลข้อมูลในการ จัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560 และ มีการมอบเกียรติบัตร การประกวดต้นแบบความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย ระดับตำบล โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน