เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ชุมชนในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้คนชราและผู้พิการ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560