กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาลัยผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (ครั้งที่ 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน