โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
1. เด็กชายธนัติ -
2. เด็กหญิงยอดขวัญ จันทร์วิลัย
3. เด็กหญิงสมธิดา ฐิติรัตนากุล

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 15
เด็กหญิงสิรภัทร อินดิบ

การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 13
1. นางสาวคำหลาว ลุงยอด
2. นายณัฐวุฒิ รติกาญจนสุขกุล
3. นายธิติกรณ์ สืบตระกูล
4. นางสาวนันทิกานต์ มุ่งจิต
5. นางสาวพร -
6. นางสาวพสิกา คำนวน
7. นางสาวพัชรี จองมาส
8. นายวิศรุต สะอาดจิต
9. นายศรายุทธ วิชิตสุทธิกุล
10. นายศุภเสกข์ วิชัย

 

การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3ได้รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 22
1.เด็กชายจาตุรนต์ อาทอนเก็ต
2.เด็กชายฉลองศิริ วิชา
3. เด็กชายปวินท์ บุญเกิดสมบูรณ์

 

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3ได้รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 26
1. เด็กหญิงขนิษฐา หม่องนิล

 

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6ได้รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 11
นายฤทธิเดช ไพรประสบกิจ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6ได้รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 17
1. นางสาวนรมล ศรีจันดา
2.นางสาวเยาวลักษณ์ ทรัพย์สุวาณิชย์

การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6ได้รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4
1. นายคณิศร มั่นคง
2. นายทู -
3. นายปวิตร พัลวันชมพนา

 

การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ
ด.ญ. ฉันท์ญาดา เมืองมูล 
ด.ญ. ญาณิศา ประสานสุข
ด.ญ. พิชชานันท์ หัตถา

 

การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ช. พงศ์พล สุวิทย์ 
ด.ญ. ภัทรภา จรรยาโอฬาร
ด.ญ. ศุภากร ปันติ๊บ

 

การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ช. ชยพล รัตนาวรรณกร 
ด.ญ. นลินพร สังข์สำราญ 
ด.ญ. ปรียานุช มาเยอะ

การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ช. ณัฐชนน ณ น่าน 
ด.ญ. พอเพียง วนากมล 
ด.ช. ภัทรดนัย สุวรรณการ

การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้น ป.4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ญ.กรกมล ต้นชิสา 
ด.ญ.พีรดา ธุระพันธ์ 
ด.ญ.สิริกร อนุโลม

การแข่งขันการคัดลายมือระดับชั้น ป.1 - 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ระดับชั้น ป.4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ด.ช. ปุญญพัฒน์ แก้วพรหมมา
ด.ญ. วิภาวดี เกษทองมา

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ระดับชั้น ป.4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ช. พีรพัฒน์ ไว้มั่นดวงกมล 
ด.ญ. โชติรส เจริญสุข 
ด.ญ. วิไลวรรณ ทรัพย์มงคลรุ่ง
ด.ช. เตชินท์ ส่างเงิน

การแข่งขันการคัดลายมือได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
ด.ญ.วิภาวดี เกษทองมา นักเรียนชั้น ป.6/2

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
ระดับชั้น ป.4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ญ. สายสกุล ผาติจิรโชติ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤ
ระดับชั้น ป.4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ช. ธนภัทร ปวีณาภรณ์คุณ