ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน