งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม โครงการบูรณาการกำลัง เพื่อป้องกันและแก้ไข อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560 โดย นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธี ณ สนามบินเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์วิจัยลุ่มน้ำปายท่าโป่งแดง วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560