ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน