โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและกองสาธารณสุขเทศบาลฯ ร่วมกันพัฒนาทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการเรียนการสอนทำไข่เค็มสมุนไพรถนอมอาหาร วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน