โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน