โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน