นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี ประจำปี 2560 กล่าวรายงานโดย นางเทพินทพ์ พงษ์วดี ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทหน้าที่แก่กลุ่มสตรีในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทยในสตรี การมอบใบประกาศ ของที่ระลึกแก่สตรีตัวอย่างและแม่ตัวอย่าง วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ อาคารป้องกันเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน