การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน