เหตุต้นไม้ล้มทับบ้านนายศรี บุญตัน ชุมชนปางล้อ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีพายุฝน พื้นที่ความเสียหายคือบ้านเลขที่ 28/7 ซอย 4 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน สาเหตุเกิดจากฝนตกและมีลมพายุ ทำให้หักโค่นมาทับหลังคาบ้านดังกล่าว เทศบาลได้คำนวณค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 33,000 บาท โดยบ้านนายศรี บุญตัน ได้รับเงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงิน 5,760 บาท