การประชุมพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา