รองสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์ ครูอุดม แสนทวีโภคทรัย์ ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือ ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น