นักเรียนโรงเรียนนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล ชั้นอนุบาล 1- ป.3 นั่งรถรางชมเมืองแม่ฮ่องสอน ตามโครงการทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560